Tea - Thee

Greek tea | Griekse thee

KOURIKOS Pyramids Lemon Balm Tea

Lemon Balm is an aromatic plant from the Mediterranean countries. Ancient Greeks used it in medicine 2000 years ago. Today is still known and widespread for many physical assets. It is stimulating the body and spirit. Lemon Balm boosts the heart, the brain and the digestive system and uterus so is ideal for period pains. It is good in cases of melancholy and digestive.

 

Citroenmelisse Thee is een aromatische plant uit de mediterrane landen. Oude Grieken gebruikten het 2000 jaar geleden in de geneeskunde. Vandaag is het nog steeds bekend en wijdverspreid voor fysieke activa. Het stimuleert het lichaam en de geest. Citroenmelisse verhoogt het hart, de hersenen en het spijverteringsstelsel en de baarmoeder, dus is het ideaal voor menstruatiepijn. Het is goed voor de spijsvertering.

KOURIKOS Pyramids Lemon Balm Tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids White Tea

White tea first appeared in China and got its name from white peony, a beautiful Chinese plant. It has a white color in the leaves and a silver-white tinge in the buds. White tea is the most delicate of all varieties of tea and only the best leaves of the shrubs are collected. White tea was shown through studies to be an ideal natural solution with fat-dissolving action. Nevertheless, do not expect "miracles" unless the consumption is combined with a balanced, healthy diet. White tea is also an antibacterial and antiviral agent protecting against various infectious organisms. Comparing with other types or tea, white tea contains the lowest levels of caffeine.

 

Witte thee verscheen voor het eerst in China en kreeg zijn naam van witte pioen, een prachtige Chinese plant. Het heeft een witte kleur in de bladeren en een zilverwitte tint in de knoppen. Witte thee is de meest delicate van alle soorten thee en alleen de beste bladeren van de struiken worden verzameld. Witte thee werd door onderzoeken aangetoond als een ideale natuurlijke oplossing met vetoplossende werking. Verwacht echter geen "wonderen" tenzij de consumptie wordt gecombineerd met een uitgebalanceerd en gezond voedingspatroon. Witte thee is ook een antibacterieel en antiviraal middel dat beschermt tegen verschillende infectieuze organismen. In vergelijking met andere soorten thee bevat witte thee de laagste niveaus van cafeïne.

 

KOURIKOS Pyramids White Tea

€ 2,40

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Cretan Dittany Tea

The scientific name Origanum dictamnus is one of the most famous Cretan endemic plants and a treasure of Cretan land that there is nowhere else in the world, that is why it is now protected by the Berne Convention. It can be found in mountainous and hilly limestone, gorges, cliffs and rocks of mountainous areas in particular the name of Dikti, from where his name comes from.
In modern herbal therapy its main use by therapists is to relieve stomach pain. This tea acts as an effective antioxidant. It has healing and astringent properties and is considered a medicine for the stomach. It is also recommended in case of headache. 
For external useIt it wraps wrinkles and scars from acne or scars. Makes miracles in the eye area and dark circles. Also it has intense action against cellulite and stretch marks.

 

De wetenschappelijke naam Origanum dictamnus is een van de meest beroemde Kretenzische inheemse planten en een schat van Kreta dat nergens anders ter wereld voorkomt, daarom wordt het nu beschermd door de Berner Conventie. Het kan worden gevonden in bergachtige en heuvelachtige kalksteen, kloven, kliffen en rotsen van bergachtige gebieden in het bijzonder de naam van Dikti, van waaruit zijn naam komt.
In moderne kruidentherapie is het belangrijkste gebruik door therapeuten het verlichten van maagpijn. Deze thee fungeert als een effectieve antioxidant. Het heeft genezende en samentrekkende eigenschappen en wordt beschouwd als een medicijn voor de maag. Het wordt ook aanbevolen in geval van hoofdpijn.
Voor uitwendig gebruik. Het wikkelt rimpels en littekens tegen acne of littekens. Maakt wonderen in de ogen en donkere kringen. Ook heeft het een intense werking tegen cellulitis en striae.

KOURIKOS Cretan Dittany Tea

€ 2,20

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids Greek Mountain Tea

Traditionally, mountain tea in Greece is highly preferred for its beneficial effects on colds and upper respiratory infections, as well as on the fight against gastrointestinal disorders and as a stimulant of the brain and muscles. Its active ingredients are caffeine that is a stimulant of the nervous system, but there are traces of theobromine that is a diuretic and acts on the respiratory system. Its fresh leaves are quite rich in vitamin C.  Additional studies from Germany suggest that mountain tea can protect against Alzheimer's disease. It is worth mentioning that Greece and Spain are the countries with the highest consumption of mountain tea.

 

Traditioneel wordt bergthee in Griekenland sterk geprefereerd vanwege de gunstige effecten op verkoudheid en infecties van de bovenste luchtwegen, evenals op de strijd tegen gastro-intestinale stoornissen en als een stimulerend middel voor de hersenen en spieren. De actieve ingrediënten zijn cafeïne die een stimulans is voor het zenuwstelsel, maar er zijn sporen van theobromine die een diureticum is en inwerkt op het ademhalingssysteem. De verse bladeren zijn vrij rijk aan vitamine C. Aanvullende onderzoeken uit Duitsland suggereren dat bergthee kan beschermen tegen de ziekte van Alzheimer. Vermeldenswaardig is dat Griekenland en Spanje de landen zijn met het hoogste verbruik van bergthee.

KOURIKOS Pyramids Greek Mountain Tea

€ 2,20

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids Nettle Tea

Nettle is a plant rich in vitamins A, B, C and E as well as on metals such as iron, calcium, magnesium or zinc. It can benefit our body as anti-inflammatory, analgesic and antibacterial action, while being a perfect diuretic, astringent and soothing herb. Because of all these, it has been used for therapeutic and medical purposes since ancient times. Nettle has astringent, diuretic and tonic properties, cleanses the body of toxins, controls bleeding, increases hemoglobin, controls red blood cells and blood coagulants.

 

Brandnetel is een plant die rijk is aan vitamine A, B, C en E en ook aan metalen zoals ijzer, calcium, magnesium of zink. Het kan ons lichaam ten goede komen als ontstekingsremmende, pijnstillende en antibacteriële werking, terwijl het een perfect diuretisch, samentrekkend en rustgevend kruid is. Vanwege al deze is het sinds de oudheid gebruikt voor therapeutische en medische doeleinden. Brandnetel heeft adstringerende, diuretische en tonische eigenschappen, reinigt het lichaam van toxines, reguleert het bloeddruk, verhoogt het hemoglobine, controleert rode bloedcellen en bloedstolling.

KOURIKOS Pyramids Nettle Tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids Sage Tea

Sage is a Mediterranean endemic herb belonging to the family Lamiaceae (mint). Sage has been widely used as a medicinal herb. Sage has shown strong antioxidant and antibacterial activity. Antioxidants play a very important role in protecting the body against oxidative stress and neutralizing free radicals that cause disease, such as diabetes, heart disease, cancer, brain dysfunction, impaired immune system.

There may be negative effects from the use of excess sage, which can be caused by the high thujone content. Due to the menstrual action of sage, is not recommended for pregnant women.

 

Sage is een mediterraan endemisch kruid behorend tot de familie Lamiaceae (munt). Salie is op grote schaal gebruikt als een geneeskrachtig kruid. Salie heeft een sterke antioxiderende en antibacteriële werking vertoond. Antioxidanten spelen een zeer belangrijke rol bij het beschermen van het lichaam tegen oxidatieve stress en het neutraliseren van vrije radicalen die ziekten veroorzaken, zoals diabetes, hartziekten, kanker, hersenstoornissen, een aangetast immuunsysteem.
Er kunnen negatieve effecten zijn door het gebruik van overtollige salie, die kan worden veroorzaakt door het hoge thujon-gehalte wordt het niet aanbevolen voor zwangere vrouwen

KOURIKOS Pyramids Sage Tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids Rosemary Tea

Rosemary tea is useful for nervous headaches and migraines, stimulates memory while helping concentrating. It is expectorant and helps in cough, chanting, bronchitis and influenza. It helps in overwork, weakness, insomnia and anxiety. Enhances the growth of hair growth, enhancing blood circulation to the scalp. The decoction of rosemary is also against fainting and dizziness.  It is considered antibacterial, anti-rheumatic stimulant to the eyes but also against diabetes. It is an antioxidant, it protects and strengthens the immune system and stimulates the functioning of the heart.

 

Rozemarijn thee kan helpen bij nerveuze hoofdpijn en migraine, stimuleert het geheugen en helpt bij het concentreren. Het is slijmoplossend en helpt bij hoest,  bronchitis en griep. Het helpt bij overwerk, zwakte, slapeloosheid en angst. Verbetert de groei van de haargroei en verbetert de bloedcirculatie naar de hoofdhuid. Het afkooksel van rozemarijn is ook tegen flauwvallen en duizeligheid. Het wordt beschouwd als antibacterieel, anti-reumatisch stimulerend middel voor de ogen maar ook tegen diabetes. Het is een antioxidant, het beschermt en versterkt het immuunsysteem en stimuleert het functioneren van het hart.

KOURIKOS Pyramids Rosemary Tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramids Linden tea

Linden tea has many benefits. It is relaxing and fights anxiety. Relieves headaches, migraines, colds, coughs and running nose. Helps also the fever to go down and lowers the high blood pressure and improves digestion.
For external use the linden tea smoothes facial wrinkles and freckles. You can wash the hair with the linden tea and it will help to stimulate them and help them to grow. You can have bath with decoction helps in fatigue.

 

Linden-thee heeft veel voordelen. Het werkt kalmerend. Verlicht hoofdpijn, migraine, verkoudheid, hoest en loopneus. Helpt ook de koorts te verlagen en verlaagt de hoge bloeddruk en verbetert de spijsvertering.
Voor uitwendig gebruik maakt de lindethee rimpels in het gezicht en sproeten glad. Je kunt het haar wassen met lindenthee en het zal helpen om ze te stimuleren en te helpen groeien. Je kunt baden met afkooksel helpt bij vermoeidheid.
KOURIKOS Pyramids Linden tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Pyramid Vosporos Tea

Kourikos Pyramid Vosporos thee
KOURIKOS Pyramid Vosporos Tea

€ 2,40

  • Uitverkocht / Out of stock

KOURIKOS Greek Mountain Tea 50gr sachets

Traditionally, mountain tea in Greece is highly preferred for its beneficial effects on colds and upper respiratory infections, as well as on the fight against gastrointestinal disorders and as a stimulant of the brain and muscles. Its active ingredients are caffeine that is a stimulant of the nervous system, but there are traces of theobromine that is a diuretic and acts on the respiratory system. Its fresh leaves are quite rich in vitamin C.  Additional studies from Germany suggest that mountain tea can protect against Alzheimer's disease. It is worth mentioning that Greece and Spain are the countries with the highest consumption of mountain tea.

 

Traditioneel wordt bergthee in Griekenland sterk geprefereerd vanwege de gunstige effecten op verkoudheid en infecties van de bovenste luchtwegen, evenals op de strijd tegen gastro-intestinale stoornissen en als een stimulerend middel voor de hersenen en spieren. De actieve ingrediënten zijn cafeïne die een stimulans is voor het zenuwstelsel, maar er zijn sporen van theobromine die een diureticum is en inwerkt op het ademhalingssysteem. De verse bladeren zijn vrij rijk aan vitamine C. Aanvullende onderzoeken uit Duitsland suggereren dat bergthee kan beschermen tegen de ziekte van Alzheimer. Vermeldenswaardig is dat Griekenland en Spanje de landen zijn met het hoogste verbruik van bergthee.

KOURIKOS Greek Mountain Tea

€ 1,90

  • Uitverkocht / Out of stock